1. Ioshev besséter elion, betsel Shadai yit’lonan.
 2. Omar ladonai mach’si umtsu- dati, Elohai evtach bo.
 3. Ki hu iatsilechá mipach iacush, midéver avót.
 4. Beevrato iássech lach, vetáchat kenafav tech’se, tsina vessorecha amito.
 5. Ló tira mipáchad laila, mechets iauf iomam.
 6. Midéver baofel iahaloch, mikétev iashud tsahoráyim.
 7. Yipol mitsidechá élef urvavá miminêcha, elêcha lo yigash.
 8. Rac beenêcha tabit, veshilumat reshaim tir’e.
 9. Ki ata Adonai mach’si, elion sámta meonêcha.
 10. Ló teune elêcha raá venêga lo yicrav beaholêcha.
 11. Ki mal’achav ietsave lach, lishmorchá bechol derachêcha.
 12. Al capáyim yisaúncha, pen tigof baéven raglêcha.
 13. Al shachal vaféten tidroch, tirmos kefir vetanin.
 14. Ki vi chashac vaafaletêhu, assaguevêhu ki iada shemi.
 15. Yicraêni veenêhu, imo anochi vetsara, achaletsêhu vaachabedêhu.
 16. Órech iamim asbiêhu vear’êhu bishuati.