1. Maskil leassaf, lama Elohim zanáchta lanétsach, ieshan apechá betson mar’itêcha.
 2. Zechor adatechá caníta kédem, gaálta shévet nachalatêcha, har Tsión ze shachánta bo.
 3. Haríma feamêcha lemashuót nétsach, col herá oiev bacódesh.
 4. Shaagu tsorerêcha bekérev moadêcha, sámu ototam otot.
 5. Yivada kemeví lemála, bisvach ets cardumót.
 6. Veata pituchêha iáchad, bechashil vechelapot iahalômun.
 7. Shilchu vaesh micdashêcha, laárets chilelu mishcan shemêcha.
 8. Ameru velibam ninam iáchad, sarefu chol moadê El baárets.
 9. Ototênu lo raínu, en od navi, velo itánu iodêa ad ma.
 10. Ad matai Elohim iecharef tsar, ienaets oiev shimchá lanétsach.
 11. Láma tashiv iadechá viminêcha, mikérev chekechá chale.
 12. Velohim malki mikéden, poel ieshuót bekérev haárets.
 13. Ata forárta veozechá iam, shibárta rashê taninim al hamáyim.
 14. Ata ritsáts’ta rashê liviatan, titenênu maachal leam letsiyim.
 15. Ata vacáta maian vanáchal, ata hováshta naharot etan.
 16. Lechá iom af lechá laila, ata hachinôta maor vashámesh.
 17. Ata hitsav’ta col guevulot árets, cáyits vachóref ata ietsartam.
 18. Zechor zot oiev cheref Adonai, veam naval niatsu shemêcha.
 19. Al titen lechaiat néfesh torêcha, chaiat aniiêcha al tishcach lanétsach.
 20. Habet laberit, ki maleú machashakê érets neot chamas.
 21. Al iashov dach nich’lam, ani veevion iehalelu shemêcha.
 22. Cuma Elohim riva rivêcha, zechor cherpatechá mini naval col haiom.
 23. Al tishcach col tsorerêcha, sheon camêcha olê tamid.