הלכות שלוחין ושותפין - הקדמה

הלכות שלוחין ושותפין ענין אלו ההלכות לידע דין שלוחו של אדם ושותפו ומשפטיהן במקחן וממכרן בהפסדן ושכרן וביאור כל הדינין האלו בפרקים אלו: