הלכות שאלה ופקדון - הקדמה

הלכות שאלה ופקדון יש בכללן שתי מצות עשה ראשונה דין השואלים שניה דין שומר חנם וביאור מצות אלו בפרקים אלו: