הלכות זכיה ומתנה פרק ראשון - הקדמה

הלכות זכיה ומתנה ענין אלו ההלכות לידע דין זוכה מן ההפקר היאך יקנה ובמה יקנה ודין נותן מתנה ומקבל מתנה ואי זו מתנה חוזרת ואי זו אינה חוזרת וביאור כל הדינין אלו בפרקים אלו: