הלכות מכירה פרק ראשון - הקדמה

הלכות מכירה יש בכללן חמש מצות אחת מצות עשה וארבע מצות לא תעשה וזה הוא פרטן: א) דין מקח וממכר. ב) שלא יונה במקח וממכר. ג) שלא יונה בדברים. ד) שלא יונה גר צדק בממונו. ה) שלא יונהו בדברים.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: