הלכות מתנות עניים - הקדמה

הלכות מתנות עניים יש בכללן שלש עשרה מצות שבע מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) להניח פאה (ב) שלא יכלה אותה (ג) להניח לקט (ד) שלא ילקט הלקט (ה) לעזוב עוללות הכרם (ו) שלא יעולל הכרם (ז) לעזוב פרט הכרם (ח) שלא ילקט פרט הכרם (ט) להניח שכחה (י) שלא ישוב לקחת השכחה (יא) להפריש מעשר לעניים (יב) ליתן צדקה כמסת יד (יג) שלא יאמץ לבבו על העניים

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: