רמב"ם הלכות נדרים - הקדמה

הלכות נדרים. יש בכללן שלש מצות, שתי מצות עשה, ואחת מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שישמור מוצא שפתיו ויעשה כמו שנדר. (ב) שלא יחל דברו. (ג) שיפר הנדר או השבועה, זהו דין הפרת נדרים המפורש בתורה שבכתב. וביאור מצות אלו בפרקים אלו.