הלכות מגילה וחנוכה - הקדמה

יש בכללן שתי מצות עשה מדברי סופרים ואינן מן המנין וביאור שתי מצות אלו בפרקים אלו: