הלכות תעניות - הקדמה

מצות עשה אחת והיא לצעוק לפני ה' בכל עת צרה גדולה שלא תבא על הצבור: וביאור מצוה זו בפרקים אלו: