הלכות שקלים - הקדמה

מצות עשה אחת והיא ליתן כל איש מחצית השקל בכל שנה: וביאור מצוה זו בפרקים אלו: