הלכות שופר וסוכה ולולב - הקדמה

יש בכללן שלש מצות עשה. וזהו פרטן: א) לשמוע קול שופר באחד בתשרי. ב) לישב בסוכה כל שבעת ימי החג. ג) ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: