הלכות עירובין - הקדמה

מצוה עשה אחת והיא מדברי סופרים ואינה מן המנין: וביאור מצוה זו בפרקים אלו: