הלכות שבת - הקדמה

יש בכללן חמש מצות שתי מצות עשה. ושלש מצות לא תעשה. וזהו פרטן: א) לשבות בשביעי. ב) שלא לעשות בו מלאכה. ג) שלא לענוש בשבת. ד) שלא לצאת חוץ לגבול בשבת. ה) לקדש את יום השבת בזכירה: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: