הלכות גניבה - הקדמה

יש בכללן שבע מצות. שתי מצות עשה. וחמש מצות לא תעשה: וזה הוא פרטן: א) שלא לגנוב ממון. ב) דין הגנב. ג) לצדק המאזנים עם המשקלות. ד) שלא יעשה עול במדות ובמשקלות: ה) שלא יהיה לאדם אבן ואבן איפה ואיפה אף על פי שאינו לוקח ונותן בהן. ו) שלא יסיג גבול. ז) שלא לגנוב נפשות: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: