הלכות טומאת אוכלין - הקדמה

הלכות טומאת אוכלין מצות עשה אחת והיא דין טומאת אוכלין ומשקין והכשרן וביאור מצוה זו בפרקים אלו: