הלכות טומאת צרעת - הקדמה

הלכות טומאת צרעת יש בכללן שמונה מצות שש מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) להורות בצרעת אדם כדינה הכתוב בתורה (ב) שלא יקוץ סימני טומאה (ג) שלא יגלח הנתק (ד) שיהיה המצורע מפורסם בקריעת בגדיו ופריעת ראשו ועטייה על שפם (ה) טהרת צרעת (ו) שיגלח המצורע את כל שערו כשיטהר (ז) דין צרעת הבגד (ח) דין צרעת הבית

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: