הלכות מחוסרי כפרה - הקדמה

הלכות מחוסרי כפרה יש בכללן ארבע מצות עשה וזה הוא פרטן:

(א) שתקריב הזבה כשתטהר קרבן (ב) שתקריב היולדת כשתטהר קרבן (ג) שיקריב הזב כשיטהר קרבן (ד) שיקריב מצורע כשיטהר קרבן ואחר שיקריבו קרבנותיהן תגמר טהרתן

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: