הלכות בכורות - הקדמה

הלכות בכורות יש בכללן חמש מצות שתי מצות עשה ושלש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) להפריש בכורות (ב) שלא יאכל בכור תמים חוץ לירושלים (ג) שלא יפדה הבכור (ד) להפריש מעשר בהמה (ה) שלא יגאל מעשר בהמה וכללתי המעשר עם הבכור לפי שמעשה שניהם אחד והכתוב כללו עמו שנאמר ואת דמם תזרוק מפי השמועה למדו שזה דם מעשר ודם בכור

וביאור מצוה אלו בפרקים אלו: