הלכות חגיגה - הקדמה

הלכות חגיגה יש בכללן שש מצות ארבע מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) להראות פני ה' (ב) לחוג בשלש רגלים (ג) לשמוח ברגלים (ד) שלא יראה ריקם (ה) שלא יעזוב לוי מלשמחו וליתן לו מתנותיו ברגלים (ו) להקהיל את העם בחג הסכות במוצאי שמיטה

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: