הלכות מעילה - הקדמה

הלכות מעילה יש בכללן שלש מצות אחת מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) לשלם המועל אשר חטא בתוספת חומש וקרבן וזהו דין המועל (ב) שלא לעבוד בקדשים (ג) שלא לגזוז קדשים

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: