הלכות כלי המקדש והעובדים בו - הקדמה

הלכות כלי המקדש והעובדים בו יש בכללן ארבע עשרה מצות שש מצות עשה ושמנה מצות לא תעשה וזהו פרטן:

(א) לעשות שמן המשחה (ב) שלא לעשות כמוהו (ג) שלא לסוך ממנו (ד) שלא לעשות כמתכונת הקטורת (ה) שלא להקטיר על מזבח הזהב חוץ מן הקטורת (ו) לשאת הארון על הכתף (ז) שלא יסורו הבדים ממנו (ח) שיעבוד הלוי במקדש (ט) שלא יעשה אחד במלאכת חבירו במקדש (י) לקדש הכהן לעבודה (יא) שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים (יב) ללבוש בגדי כהונה לעבודה (יג) שלא יקרע המעיל (יד) שלא יזח החשן מעל האפוד

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: