הלכות בית הבחירה - הקדמה

הלכות בית הבחירה יש בכללן שש מצות שלש מצות עשה ושלש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) לבנות בית המקדש (ב) שלא לבנות המזבח גזית (ג) שלא לעלות עליו במעלות (ד) ליראה מן המקדש (ה) לשמרו סביב (ו) שלא להשבית שמירתו

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: