הלכות תרומות - הקדמה

הלכות תרומות יש בכללן שמנה מצות שתים מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) להפריש תרומה גדולה (ב) להפריש תרומת מעשר (ג) שלא יקדים תרומות ומעשרות זה לזה אלא יפריש על הסדר (ד) שלא יאכל זר תרומה (ה) שלא יאכל אפילו תושב כהן או שכירו תרומה (ו) שלא יאכל ערל תרומה (ז) שלא יאכל כהן טמא תרומה (ח) שלא תאכל חללה תרומה ולא מורם מן הקדשים

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: