הלכות כלאים - הקדמה

הלכות כלאים יש בכללן חמש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן (א) שלא לזרוע זרעים כלאים (ב) שלא לזרוע תבואה או ירק בכרם (ג) שלא להרביע בהמה כלאים (ד) שלא לעשות מלאכה בכלאי בהמה כאחד (ה) שלא ללבוש כלאים

וביאור מצות אלו בפרקים אלו: