הלכות סוטה - הקדמה

יש בכללן שלש מצות. אחת מצות עשה. ושתי מצות לא תעשה וזהו פרטן: א) לעשות לסוטה כתורת הקנאות הסדורה בתורה: ב) שלא ליתן שמן בקרבנה: ג) שלא ליתן עליה לבונה: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: