הלכות תפילין - הקדמה

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה יש בכללן חמש מצות עשה וזהו פרטן:

(א) להיות תפילין על הראש (ב) לקשרם על היד (ג) לקבוע מזוזה בפתחי השערים (ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו (ה) לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי תורה

וביאור כל מצות אלו בפרקים אלו: