הלכות קריאת שמע - הקדמה

הלכות קריאת שמע מצות עשה אחת והיא לקרות קריאת שמע פעמים ביום: וביאור מצוה זו בפרקים אלו: