Cadêsh, Urcháts, Carpás, Yáchats, Maguid, Rochtsá, Motsi - Matsá, Maror, Corêch, Shulchan Orêch, Tsafun, Berach, Halel, Nirtsá.