אך מי הוא הגורם לירידת האור והשפע לעולם הזה הגשמי מי' ספירות הנקראים "גופא", -

מה הגורם, שאור כזה, שרק עשר הספירות של "אצילות" הן כלים אליו – ירד למטה בעולם הזה הגשמי? - הוא היחוד הנזכר לעיל, -

היחוד של "קודשא בריך הוא ושכינתי", היחוד של האור שבבחינת "אין סוף" עם האור שמאיר בפנימיות בספירות והשתלשלות, הנעשה על ידי המצוות, שהיא תוספת הארה והשפעה מבחינת אור-אין-סוף המאציל העליון ברוך-הוא, -

שמאציל עשר הספירות של עולם ה"אצילות", ביתר שאת על ההארה וההשפעה

– הנמשכות ב"אצילות", שבתחלת האצילות

– של עולם ה"אצילות", וההשתלשלות

– של הספירות, וכו'.

– הרי, כיוון שנמשכת תוספת אור שלמעלה מעלה מ"אצילות", ולגבי אור זה, "אצילות" ו"עשיה" שווים (כי האור הוא אין סוף) – לכן יכול להימשך מצד אור זה השפעה מעשר ספירות של "אצילות" לעולם הזה הגשמי. וראשית תוספת ההארה וההשפעה, -

הנמשכת בספירות ד"אצילות", היא לראשית הי' ספירות.

– לספירת ה"חכמה" שהיא ראשיתן של עשר הספירות. וזה הוא

– מה שכתוב אחרי "וילבש צדקה כשריון" - "וכובע ישועה בראשו" - "ישועה" הוא מלשון "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו", -

הרי שישועה היא מלשון פניה, שהקב"ה נפנה ונמשך, והוא ירידת

– והמשכת האור והשפע ד

– של בחינת ש"ע נהורין

– אורות, שבזהר הקדוש, -

אור שהוא למעלה מעלה מעשר הספירות של "אצילות": הש' מרמז על בחינת חב"ד, ג' המוחין, כפי שהם במדריגה של מאות – שלש מאות, והע' מרמז על ז' המדות כפי שכל אחת מהן כוללת עשר – שבעים, אור נעלה זה ("וכובע ישועה") נמשך "בראשו", בראשיתן של עשר הספירות. וכמו שכתוב: "יאר ה' פניו

– הפנימיות שלו, פנימיות השפע של אור אין סוף, אליך", -

אל בני ישראל כאן למטה, "יאר פניו

– הפנימיות שלו, אתנו סלה" - "אתנו"

– כדי שהאור של פניו יתברך יימשך ויהיה אתנו כאן למטה, הוא על ידי מעשה הצדקה. וזה הוא

– מה שכתוב: "זורע צדקות - מצמיח ישועות".

– שצדקה מביאה ענין הישועות, שיהיו צמיחה וגילוי מבחינת ישועה, מהאור של ש"ע נהורין. וככה יאר ה' פניו אליהם, צדקתם עומדת לעד, -

שכן, ההמשכה האמורה, שיורדת עתה בגילוי למטה הרי היא מהפירות בלבד, ואילו ה"קרן" ו"עצם" השכר, איננו יורד עתה בגילוי למטה, אלא נשאר בהעלם, עד לעתיד לבוא בעולם התחיה, שאז יתגלה שכר המצוה עצמו כאן למטה, שכן, אז יאיר ויתלבש האור ה"סובב כל עלמין" למטה. – כפי שרבנו הזקן מסביר זאת להלן ב"אגרת הקודש" סימן ל"ב, וקרנם תרום בישועת "מצמיח קרן ישועה", "צמח צדקה"

– שהקב"ה עושה עם ישראל, מה"כובע ישועה" הנזכר לעיל, כנפש תדרשנו: -

כפי הנפש הדורשת אותו.