ועתה הפעם, הנני יוסיף שנית ידי בתוספת באור, ובקשה כפולה שטוחה ופרושה לפני כל אנשי שלומים הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, -

ולהנהיג ביניהם, שכל ימי החול לא ירדו לפני התיבה הבעלי עסקים שאין להם פנאי כל כך, רק אותם שיש להם פנאי, -

ירדו לפני התיבה, או המלמדים, או הסמוכים על שולחן אביהם, שיכולים להאריך בתפלת השחר ערך שעה ומחצה לפחות

כל ימות החל , מהם יהיה היורד לפני התבה, על פי הגורל, -

שיעלו בגורל מי יתפלל לפני העמוד, או על פי רצוי הרב.

– של המתפללים, ייקבע מי יהיה הבעל תפלה. והוא

– הבעל תפלה, יאסף אליו בסביב לו כל הסמוכים על שלחן אביהם, או מלמדים שיוכלו להאריך

– בתפלה, כמוהו, -

שיעמדו סביבו, כדי שלא יבלבל אותו מי שממהר, בבל ישנה

– שלא ישנו את הדברים אלא, כך ייעשה, נא ונא: אך בשבתות וימים טובים, שגם כל בעלי עסקים יש להם פנאי ושעת הכושר

– היא אז, להאריך בתפלתם בכונת לבם ונפשם לה', ואדרבה עליהם

– על בעלי העסקים, מוטל ביתר שאת ויתר עז, -

להאריך בכוונת תפלת שבת, כמו שכתוב בשלחן ערוך ארח חיים , -

שעל בעלי העסקים העסוקים כל השבוע, להקדיש בשבתות זמן רב יותר לתורה ולתפלה, וכמו שכתוב בתורת משה : "ששת ימים תעבד כו' ויום השביעי שבת לה' אלהיך" דיקא

– שכל השבת צריך להיות לה' אלקיך, לענינים של ה' אלקיך, שלא כמו ביום טוב שנאמר בו גם "לכם", שצריך להיות גם לכם, ואילו בשבת צריך להיות כלו לה', -

למסור הכל לענינים של ה' אלקיך. מכיוון שכל זה הוא מפני שזה בא אחרי "ששת ימים תעבוד", אחרי שבששת ימי החול עובדים בענינים גשמיים, הרי בבעלי עסקים וכדומה, שבכל ימי השבוע הם עסוקים ב"תעבוד", בעבודה בענינים גשמיים, בודאי שצריך להיות אצלם שכל השבת תהיה לה'. ולזאת

– ולכן, גם הם

– בעלי העסקים, ירדו לפני התבה בשבת ויום טוב, על פי הגורל

– מי יהיה הבעל-תפלה, או בריצוי הרוב, כמו שכתבתי אשתקד:

וכגון דא צריך לאודועי, -

ובכגון זה יש להודיע, שבדעתי, אם ירצה ה', לשלח לכל המנינים מרגלים בסתר, לידע ולהודיע, -

אודות, כל מי שאפשר לו וכל מי שיש לו פנאי להאריך ולעין בתפלה

– להתפלל באריכות ומתוך כוונה, ומתעצל - יהיה נדון ברחוק מקום, להיות נדחה בשתי ידים בבואו לפה

– אל רבנו הזקן, לשמע "דברי אלהים חיים", -

דברי חסידות, ומכלל לאו - אתה שומע הן.

– מה"לאו" אתה שומע "הן", שמי שיאריך בעבודת התפלה יקרבוהו וכו', ולשומעים ינעם, ותבא עליהם ברכת טוב, ואין טוב אלא תורה וכו':

אחר ביאתו מפטרבורג