וזהו שאמר 4 הלל הזקן על קיום מצוה זו: "זהו כל התורה כלה, -

ש''ואהבת לרעך כמוך'' היא יסוד התורה כולה, והיא המביאה לקיום כל המצוות של התורה, ואידך פרושא הוא כו'". -

כל השאר מהווים פירוש למצוה זו. כי יסוד ושרש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עקרא ושרשא דכל עלמין; -

עד עיקר ושורש כל העולמות, שזהו העלאה מלמטה למעלה; וגם להמשיך אור-אין-סוף ברוך-הוא בכנסת ישראל, כמו שיתבאר לקמן, דהינו -

''כנסת ישראל'' משמעה: במקור נשמות כל ישראל, למהוי אחד באחד דוקא, -

שיהיה ''אחד'' (אחדות שמאור אין סוף) עם ''כנסת ישראל'' כפי שהיא ''אחד'' דוקא, כלומר, דוקא כששוררת אחדות בנשמות ישראל למטה, ולא כשיש פרוד חס ושלום בנשמות, -

שאז, כששורר פירוד חלילה בנשמות, אין אור אין סוף נמשך בכנסת ישראל ולמטה - כי, דקדשא־בריךהוא לא שריא באתר פגים, -

אין הקב''ה ''שורה'', כלומר הוא אינו מתגלה, במקום פגום, מקום שאין בו אחדות מלאה; וכמו שנאמר: "ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך", -

אימתי יכול להיות ''ברכנו באור פניך''? - כשישנו ''כולנו כאחד'', כשאנחנו כולנו מאוחדים כאחד, וכמו שנתבאר במקום אחר באריכות: -

בהתאם לאמור, הרי, מצות "ואהבת לרעך כמוך", מאחר שהיא מבוססת על התקשרותן ואחדותן של כל נשמות ישראל - לפיכך היא תקפה ומחייבת ביחס לכל אחד מישראל, כי הרי לכל יהודי יש נשמה בתוכו. אלא, אפשר להקשות על כך מהגמרא האומרת שישנם יהודים שמצוה לשנוא אותן - וכך אומר ה"תניא" להלן: