זאת -

מלבד המעלה, שעל ידי קיום מצוות ולימוד תורה מתעלה הכוח של הנפש החיונית בקדושה, ועוד אחרת, -

יש בכך מעלה נוספת: שכח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדבור בתלמוד תורה או תפלה וכיוצא בהן, או -

הכוח המתלבש בקיום מצות מעשיות - הרי כל גדולו וחיותו -

התפתחותו וקיומו של כוח זה באים, מהדם, שהוא -

הדם, מקליפת נוגה ממש, שהן כל אוכלין ומשקין שאכל ושתה ונעשו דם, שהיו -

לפני כן, תחת ממשלתה, -

של קליפת נוגה, וינקו חיותם ממנה, -

מקליפה נוגה, ועתה -

בשעת לימודו תורה, תפילתו או עשייתו מצוה מעשית, היא -

קליפת נוגה, מתהפכת מרע לטוב ונכללת בקדשה, על ידי כח נפש החיונית הגדל ממנה, שנתלבש -

באמצעות העובדה שכוח זה מתלבש, באותיות אלו -

של תורה ותפילה, או בעשיה זו, -

של אותה מצוה, אשר הן הן -

אותיות התורה ותפילה ומעשה המצוה, פנימיות רצונו יתברך, בלי שום הסתר פנים, וחיותן נכלל גם כן באור-אין- סוף ברוך-הוא שהוא רצונו יתברך, ובחיותן נכלל ועולה גם כן כח נפש החיונית. -

הנה על ידי כך עולה לקדושה גם החיות של כל הדברים שאכל ושתה, ושעל ידם קיבל את הכוח לקיים את המצוה או ללמוד את התורה, ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, שהיא -

קליפת נוגה, כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחומרי. -

ומתי נכללת כל החיות של העולם הזה הגשמי - בקדושה?