רק שאחר כך -

אחרי מתן תורה, גרם החטא -

שחטאו ישראל, ונתגשמו הם והעולם, עד עת קץ הימין, -

כשיתגלה ''ימינו'' של הקב''ה, שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור ה', שיאיר לישראל על ידי התורה שנקראת "עוז". -

והיא הנותנת כוח לקבל את ההתגלות. ומיתרון ההארה לישראל - יגיה חשך האמות גם כן, כדכתיב: -

כמו שכתוב: "והלכו גוים לאורך וגו'", -

של ישראל; וכתיב: -

אומות העולם יאמרו לבני ישראל: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'", וכתיב: "ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו וגו'", -

''כל בשר'' - כל אדם, גם של אומות העולם; וכתיב: "לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד ה' והדר גאונו וגו'", -

זה מוסב על האומות, שיהיו אז חדורים ברוב פחד - שכן, על בני ישראל שיהיו אז מיוחדים ומאוחדים עם הקב"ה, לא מתאים לומר שהם ימהרו להתחבא בצורים וכו'. וכמו שנאמר: "והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וגו'": -

כל - גם אומות העולם. הרי, שתהיה אז התגלות אלקות בעולם גם בשאר העמים. בכך מתבטאת תכלית ושלימות העולם הזה, כפי שהעולם יהיה בימות המשיח ותחיית המתים.