ולזה -

ולכן, נתן הקדוש-ברוך-הוא לישראל את התורה, שנקראת עוז וכח, -

והיא הנותנת כוח לקבל את גילוי אור אין סוף בלי לבושים, וכמאמר רז"ל שהקדוש-ברוך-הוא נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבא, -

ולשם מה, ומהי פעולתו של כוח זה? - כדי שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה', הנגלה לעתיד בלי שום לבוש, כדכתיב: -

כמו שכתוב: "ולא יכנף עוד מוריך [פרוש, שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש], -

שהקב"ה לא "יתכסה" עוד, שכן, ישנו פירוש המפרש את כוונת הפסוק על אי-עצירת גשמים, ולכן מפסיק רבנו הזקן באמצע הפסוק ומפרשו כפירוש רש"י, שהקב"ה לא יכסה את עצמו בכנף ובלבוש - ולאחר מכן הוא ממשיך בסיום הפסוק: והיו עיניך רואות את מוריך", -

את הקב''ה; וכתיב: "כי עין בעין יראו וגו'", -

העין שלמטה תראה את העין שלמעלה, כלומר: יראו בפועל את ההתגלות של אור הוי'; וכתיב: "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו', כי ה' יהיה לך לאור עולם וגו'". -

את אור ה' שיאיר לעתיד לבוא בלי שום לבוש, יוכלו לקבל על ידי התורה שלומדים עתה. ורבנו הזקן מסיים את מה שאמר קודם: שתכלית כל העולמות היא העולם הזה, במקום החושך והקליפות דוקא. שעל ידי עבודה נשברת הסטרא אחרא והחושך נהפך לאור. ועל ידי כך יאיר בעולם הזה אור גדול בהרבה מאשר בעולמות העליונים. ברם, גילוי אור כזה בעולם הזה, יאיר הרי רק לעתיד לבוא, ואילו כעת האור הוא בהעלם - על כך אומר רבנו הזקן להלן, שימות המשיח וזמן תחית המתים הוא, אכן, כל התכלית והשלימות של בריאת העולם הזה: ונודע, שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלמות בריאת עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. -

שיהיה כמו בימות המשיח ותחיית המתים. * (וקבלת שכר -

עבור העבודה שבעולם הזה, עקרו באלף השביעי, -

שכן, לכאורה ימות המשיח ותחיית המתים הם הזמן של קבלת שכר, ולא הזמן כשהעולם הוא כך מצד תכלית בריאתו - לכן מעיר רבנו הזקן, שעיקר קבלת השכר הוא באלף השביעי, ועד אז נוצרת בעיקר בעולם התכלית והשלימות של בריאתו, כמו שכתוב בלקוטי תורה מהאר"י ז"ל):