והנה, באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה, לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד ה', -

ויש בכך קשיים חמורים, וכמו נסיון ממש. והלכך, -

ולכן, צריך כל אדם, לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת ה', לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד ה' בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו ונסיון כזה, -

כשנדרשת ממנו מלחמה כזו, ועליו לעמוד בפני נסיון כזה, שמלחמה כזו יכולה להיות נדרשת מכל אחד (גם מיושב אוהל ובעל יצר הרע ''צונן'') ולעתים קרובות, בבחינת "ועשה טוב". -

במצוות ובענינים הקשורים בעשיית טוב, כגון, בעבודת התפלה בכוונה, -

שהיא יום יומית, שצורת תפילתו תהיה, לשפוך נפשו לפני ה' בכל כחו ממש -

בכל כוח כוונתו, עד מיצוי הנפש, -

שכל כוחות נפשו יהיו נתונים בעבודת התפילה, ועל סוג תפילה כזה, נדרש מאבק קשה עם היצר הרע, ולהלחם עם גופו ונפש הבהמית שבו המונעים -

ומפריעים, הכוונה -

ועליו להיאבק במלחמה עצומה, ולבטשם ולכתתם כעפר קודם התפלה שחרית וערבית מדי יום ביום, -

שזוהי המלחמה שלפני התפילה - להכין את הגוף ואת הנפש הבהמית שלא יפריעו לתפילה בכוונה. וגם בשעת התפלה, לייגע עצמו ביגיעת נפש -

שלא יהיה קשה לו לאמץ את מחשבתו להתעמק ולהרהר בגדולת ה', כל הזמן הדרוש, ויגיעת בשר, -

להסיר את המניעות הנובעות מן הגוף, כמו שיתבאר לקמן באריכות. -

כיצד צריכות להיות יגיעת הנפש ויגיעת הבשר. יתבונן נא, איפוא, אם אכן הוא מנהל מלחמה כזו בעבודת התפילה,