והנה, באמת גם מי שהוא מחומם מאד בטבעו, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום -

גם הוא, אין לו שום התנצלות על חטאיו, ומיקרי -

ונקרא, "רשע גמור" על אשר אין פחד אלהים לנגד עיניו, -

שכן, מבלי הבט על מקומו וסביבתו ועל יצרו הרע הבוער - היה הפחד מהקב''ה עוזר לו לעמוד בפני כל הקשיים; כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבלבו, מפני פחד ה' הרואה כל מעשיו, כמו שנתבאר לעיל כי המוח שליט על הלב בתולדתו. -

האדם נולד בטבע, שיש בכוח המוח לשלוט ולמשול בתאוות הלב. אילו היה לאדם הפחד הראוי מפני ה' - הרי למרות הנסיבות הגורמות לחטא - היה יכול להימנע מעשיית עבירות.