והנה אחר שנתפשטו הקונטריסים הנזכרים לעיל בקרב כל אנשי שלומנו הנזכרים לעיל בהעתקות רבות מידי סופרים שונים ומשונים, הנה על ידי ריבוי ההעתקות שונות רבו כמו רבו הטעותי-ספרים במאוד מאוד, - כפי שכבר הזכרנו בלמדנו הסכמותיהם של הצדיקים רבי זושא ורבי יהודה ליב הכהן, נפלו על פי טעות שגיאות בכתבים, עקב המעתיקים השונים, והיו גם כאלה שבמכוון זייפו ענינים ב"תניא", כדי שיוכלו להעליל וכו', ויש לומר שעל אלה רומז רבנו הזקן במלה "משונים".

ולזאת - ולכן, נדבה רוחם של אנשים אפרתיים - אנשים חשובים, הנקובים הנזכרים לעיל מעבר לדף לטרח בגופם ומאודם להביא את קונטריסים הנזכרים לעיל - ספר ה''תניא'', לבית הדפוס מנוקים מכל סיג - כמו הפסולת המופרשת מהתבואה וכדומה, וטעותי-סופרים ומוגהים היטב, - כפי שכ''ק רבינו מעיר, יש לומר שהמלה ''סיג'' רומזת גם כן על הענינים שזייפו אותם, והיה צורך לנקות את הקונטרסים מהזיופים.

ואמינא לפעלא טבא יישר חילא. - ואני אומר לפעולה טובה זו: יישר כח. ולהיות כי מקרא מלא דבר הכתוב "ארור מסיג גבול רעהו", וארור בו קללה בו נדוי חס ושלום וכו',

על כן כיהודה ועוד לקרא קאתינא למשדי גודא רבא - כדבר מיותר (כפי שמביאים למשל ראיה ממה שמתנהגים ב''יהודה'' בשעה שיש על כך פסוק מפורש) אני בא להטיל איסור רב, על כל המדפיסים שלא להדפיס קונטריסים הנזכרים לעיל לא על ידי עצמן ולא על ידי גירא דילהון - ולא על ידי באי כוחם, בלתי רשות הנקובים הנ"ל משך חמש שנים מיום כלות הדפוס. ולשומעים ינעם ותבא ברכת טוב. כה דברי המלקט - ספר ליקוטי אמרים הנזכר לעיל: