ולכן, נמשלה התורה למים, -

כי מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך - טבע המים שהם עצמם זורמים ממקום גבוה למקום נמוך, לא כמו שהדבר הוא ב"אור", שהאור המאיר הוא הארה בלבד ממקורו, או כמו שהדבר הוא בהשפעת השכל שהרב משפיע לתלמידו, הרי הארה בלבד משכלו של הרב נמסרת לתלמיד ולא עצם השכל כמו שהוא אצל הרב. ואילו במים, אנו רואים, שאותם המים עצמם שהיו במקום גבוה, הם הם יורדים למקום נמוך, וכמשל זה ביחס למים, כך, התורה ירדה ממקום כבודה, -

מאותה מדריגה נעלית שם היתה, שהיא -

התורה עצמה, רצונו וחכמתו יתברך ואורייתא וקוב"ה כולא חד, -

התורה והקב''ה הם דבר אחד, ולית מחשבה תפיסא בי' כלל. -

אין שום מחשבה יכולה ''לתפוס'' אותו כלל. וכאשר התורה היא במדריגה נעלה כזו - אין מחשבה שתוכל להשיג אותה. ומשם נסעה וירדה, בסתר המדריגות, ממדריגה למדריגה, בהשתלשלות העולמות, -

כפי שהוסבר בפרק שני, יש בעולמות סדר של מדריגות, מעליון לתחתון, הקשורים אחד בשני, כחוליות בשרשרת, עד לעולם הגשמי התחתון ביותר - והתורה עברה ונסעה דרך כל המדריגות האלו שבעולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים ועניני עולם הזה, -

שהוא עולם גשמי וחומרי, שהן רוב מצות התורה ככולם והלכותיהן, -

שכן, כמעט כל מצוות התורה, מלובשות בענינים גשמיים, כמו מצות ציצית - בצמר גשמי, מצות תפילין - בקלף גשמי, לולב וארבעה מינים - בצומח גשמי וכו', כך גם רוב ההלכות והדינים במצוות ה"רוחניות", המופשטות, עוסקים בענינים גשמיים, כמו "מצות ואהבת לרעך כמוך, שההלכה היא שצריך להטיבו בנכסים בפרנסתו וכו'" (לשון כ"ק רבינו) - כלומר, עצם מצות "ואהבת לרעך כמוך" היא רוחנית, שכן, אהבה היא מדה רגשית מופשטת, ואילו הלכותיה של מצוה זו מתבטאות בענינים גשמיים: להטיב עם הזולת פשוט בגשמיות. לעזור לו בפרנסה וכו'. הרי, שגם רובן של המצוות הרוחניות, הלכותיהן קשורות בענינים גשמיים, ובהן מלובשות חכמתו ורצונו של הקב''ה - וכך הן גם כן לבושות, ובצרופי אותיות גשמיות, בדיו על הספר, עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים, -

באותיות-הדיו עצמן ישנה קדושה, חכמתו ורצונו של הקב''ה, וכל זה, כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן, -

כדי שהמחשבה האנושית תוכל להשיגן (ועל-ידי-כך ''לתפוס'' את חכמתו ורצונו של הקב''ה), ואפילו בחינת דבור ומעשה, שלמטה ממדרגת מחשבה, תפיסא בהן ומתלבשת בהן. -

לא רק מחשבה, כי אם גם דיבור ומעשה, שהם למטה במדריגה ממחשבה, תהיה להם אחיזה ויוכלו להתלבש בחכמתו ורצונו של הקב''ה שבתורה ומצוות. שכן, על-ידי לימוד תורה וקיום מצוות, יש לשלשת הלבושים: מחשבה, דיבור ומעשה, ''תפיסה'' והתלבשות בחכמתו וברצונו של הקב''ה שבמצוות.

ומאחר שהתורה ומצותי' מלבישים כל עשר בחינות הנפש וכל תרי"ג אברי' מראשה ועד רגלה -

כל שש מאות ושלשה עשר ''אברי'' הנפש, מהכוחות הנעלים ביותר שבנפש עד למדריגה התחתונה ביותר שבנפש, הרי כולה צרורה בצרור החיים את הוי' ממש ואור הוי' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב: "צורי אחסה בו", -

דבר שמגין על האדם, הרי הוא מקיף אותו מכל צדדיו, וכתיב: "כצנה רצון תעטרנו", שהוא רצונו וחכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצותיה. -

הוסבר הרי, שאם כי רצונו וחכמתו של הקב''ה הם למעלה לגמרי מההבנה האנושית, הם ''ירדו'' והתלבשו בתורה ומצוות כפי שהן מתבטאות בענינים גשמיים, כדי שעל-ידן יוכל האדם להתקשר ולהתאחד עם הקב''ה ממש.