אך עוד זאת השוה בכל , -

ישנו עוד דבר השווה בלימוד כל ההלכות, גם של מצוות-עשה וגם של מצוות לא-תעשה, כולל גם כאלו שאינן שכיחות כלל, כי כל דחילו ורחימו -

יראה ואהבה, שכליים של המלאכים - הן בחינות נבראים מאין ליש, והן בחינות נפש רוח דבריאה-יצירה- עשיה, -

לא ענין של "נשמה" ואלקות, כי אם "נפש רוח" שהן נברא. מה שהוא מדייק לומר האהבה ויראה של מלאכים, למרות שברצונו לומר גם על האהבה ויראה של נשמות, שאינן משתוות ללימוד ההלכות - הרי זה מפני שבאהבה ויראה של נשמות, (א) הנשמות עצמן אינן נבראים ממש, כי אם כפי שאלקות באה בענין של נברא ונשמה, ו(ב) באהבה ויראה של נשמות ישנו הרי ענין של מצוה, מה שאין כן באהבה ויראה של מלאכים שאינן ענין של מצוה, הרי שם מודגש יותר איך אהבה ויראה הן ענין של נברא בלבד, וזה מביא שגם בנשמות, עצם הענין של אהבה ויראה הוא ענין של נברא, אך פרטי ההלכות הם ענין של אלקות, אבל פרטי ההלכות -

הענינים השונים של הלכות המצוות, הן המשכות חכמה עלאה -

עליונה, דהמאציל ברוך-הוא המלבשת בגשמיות, -

בענינים גשמיים בהם דנה ההלכה, כמו "המחליף פרה בחמור" וכדומה, והלבשה זו, -

מה ש"חכמה עילאה" (עליונה) מלובשת בענינים גשמיים של ההלכות, אינה כהלבשת חכמה עלאה בדחילו ורחימו -

ביראה ובאהבה שכליים, -

שבכל מה שנברא הרי ישנה מ"חכמה עילאה", שהרי "כולם בחכמה עשית", ובמיוחד באהבה וביראה שכליים ישנו הרי הענין מה שהן באות מ שכל ומ חכמה, ושורש כל עניני החכמה הוא "חכמה עילאה", ואילו שם ההלבשה היא אחרת, דהתם -

שם, ב"חכמה עילאה" המלובשת באהבה וביראה שכליים, הלבוש הוא מעלים ומסתיר לגמרי, -

על ה"חכמה עילאה", כהסתר והעלם הארץ החמריית -

המסתירה ומעלימה לגמרי, לגבי חכמה עלאה המלבשת בה, כמו שכתוב : "כלם בחכמה עשית", -

שכל הנבראים נתהוו ב"חכמה", הרי ש"חכמה עילאה" מלובשת גם בארץ הגשמית והחומרית, אלא שהארץ מכסה ומסתירה לגמרי על ה"חכמה עילאה" המלובשת בה, כך גם מכסות האהבה והיראה שכליים על "חכמה עילאה", והיינו חיצונית דחיצוניות דכלים דמלכות דאצילות שבעשיה, שהיא -

"מלכות דאצילות" עם החיצוניות דחיצוניות של הכלים שלה, מסתרת לגמרי ברוח-נפש דעשיה, -

"מלכות דאצילות" לכשעצמה, אפילו החיצוניות דחיצוניות של הכלים שלה, הן ענין של נשמה ואלקות, וזה מוסתר לגמרי בנפש רוח שהן ענין של נברא, שזה כמו "חכמה עילאה", שהיא בהתכללות, בהתאם לסדר התכללות הספירות ש"חכמה עילאה" באה בהתכללות ב"מלכות דאצילות", ו"מלכות דאצילות" מאירה ב"עשיה" ועשר ספירותיה, שבהן יש הרי ענין ה"חכמה", הרי כל זה מוסתר ונעלם בארץ החומרית, וכן בבריאה היא מסתרת לגמרי ברוח-נפש, -

של "בריאה", שהם -

רוח ונפש של "בריאה", הן בחינות נבראים -

המתהווים בהסתר והעלם הבורא מהנברא, -

שהבורא מתעלם ומסתתר מהנברא, הרי זה ההעלם וההסתר מה ש"חכמה עילאה" מוסתרת באהבה וביראה שכליים ששרשן בעולם ה"בריאה", עולם ההשגה.