והנה, -

כשם שבקדושה ישנם עשר הספירות ועשרה כוחות הנפש האלקית, כך גם "זה לעמת זה", -

עשה האלקים", שכנגד כל ענין בקדושה ישנה דוגמה בצד הנגדי, ב"סטרא אחרא", יש עשרה כתרי דמסאבותא , -

עשרה כתרים מן הטומאה, כשם שישנן עשר ספירות בקדושה, ומהן נמשכות נפשות האמות, גם כן כלולות מעשר בחינות אלו ממש. ומודעת זאת בארץ, -

וידוע הדבר על פני תבל, מה שכתוב בספר הגלגולים

על פסוק : "אשר שלט האדם באדם לרע לו", שהוא סוד גלות השכינה בתוך הקלפות, להחיותם ולהשליטם בזמן הגלות, -

זו משמעות "אשר שלט האדם באדם", שאדם בליעל שמהקליפה שולט באדם שמהקדושה, אבל הוא "לרע לו" וכו'. -

כפי המוסבר ב"ספר הגלגולים" שם, שזה כדי לברר ניצוצי הקדושה מהקליפה. ולכן האמות היו שולטין על ישראל, להיות נפשות האמות -

באות מהקלפות אשר השכינה מתלבשת בבחינת גלות בתוכם. -

כדי שהן תהיינה השולטות. ורבנו הזקן מסכם: והנה, אף שזה -

אופן התלבשות השכינה בגלות בתוך הקליפות, צריך באור רחב איך ומה, מכל מקום האמת כן הוא. אלא שאף-על-פי-כן, אין הקלפות והאמות יונקים ומקבלים חיות אלא מהארה הנמשכת להם מבחינת אחורים דקדשה, כמאן דשדי בתר כתפיה, -

כמי שמשליך אל מאחורי כתפו (כפי המוסבר ב"תניא" חלק א' פרק כ"ב), ואף גם זאת -

דבר זה עצמו בא על ידי צמצומים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה הארה זו בחמריות עולם הזה, ומשפעת לאמות עשר וכבוד וכל תענוגים גשמיים. מה שאין כן ישראל, יונקים -

חיותם, מבחינת פנים העליונים, -

מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב : "יאר ה' פניו אליך", כל אחד ואחד לפי שרש נשמתו עד רום המעלות: