והנה, נודע ליודעי חן, -

ליודעי חכמה נסתרה (תורת הקבלה), כי "דבר ה'" -

המהוה ומחיה את הנבראים, בחינת זו באלקות נקרא בשם "שכינה" בלשון רז"ל, -

בש"ס ומדרשים וכדומה, ו -

היא נקראת "אמא תתאה" -

ה"אמא התחתונה", ו"מטרוניתא" -

מלכה, בלשון הזהר, ובפרט -

בזהר, בריש -

בתחילת פרשת וארא, -

דף כב, ב. - שם מובא משל על הבחינה דרכה הקדוש ברוך הוא מדבר - מבת מלך, "מטרוניתא", לפי ש -

"דבר ה"', שוכן ומתלבש בנבראים להחיותם, -

ולכן הוא נקרא "שכינה", מלשון "שוכן", ו"אימא תתאה" ו"מטרוניתא", המתייחסים לבחינה שהיא "אמא" ו"מלכה" המחיה את ילדיה ואת החוסים בקרבה, ובלשון המקבלים נקרא בשם "מלכות", על שם "דבר מלך שלטון", כי המלך מנהיג מלכותו בדבורו, ועוד טעמים אחרים ידועים ליודעי חן. -

ח כמה נ סתרה (תורת הקבלה). ומודעת זאת, -

וידוע הדבר, כי -

בבחינת "מלכות", דבר ה', ישנן דרגות רבות, שכן, יש בחינת ומדרגת "מלכות דאצילות", -

ספירת ה"מלכות" של עולם ה"אצילות", ובחינת "מלכות דבריאה" -

ספירת ה"מלכות" של עולם ה"בריאה", וכו'. -

הרי שבבחינת "דבר ה"' ישנן דרגות רבות, ופרוש "מלכות דאצילות", הוא "דבר ה'" המחיה ומהוה נשמות הגדולות שהן מבחינת אצילות, כמו נשמת אדם הראשון, שנאמר בו: "ויפח באפיו כו'", -

נשמת חיים" - כלומר שהקדוש ברוך הוא נפח נשמה זו בבחינת "אצילות", וכמו נשמות האבות והנביאים וכיוצא בהן -

ורבנו הזקן מפרש במה מתבטא מעלתם של הנביאים - (שהיו מרכבה לה' ממש, ובטלים ממש במציאות אליו, -

אל הקדוש ברוך הוא, כמאמר רז"ל: שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. -

כלומר, ביטולו של משה היה גדול כל כך, שנבואתו אינה נחשבת כאילו הוא המדבר מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו לדבר, אלא שמלכתחילה מדבר הקדוש ברוך הוא עצמו באמצעות גרונו של משה, וכן כל הנביאים ובעלי רוח הקדש, היה קול ודבור העליון מתלבש בקולם ודבורם ממש, כמו שכתב האר"י ז"ל). ו"מלכות דבריאה", הוא "דבר ה'" המחיה ומהוה הנשמות והמלאכים שבעולם הבריאה, שאין מעלתם -

ומדריגתם, כמעלת -

ומדריגת האצילות וכו'. -

ש"מלכות" של עולם ה"יצירה" היא ה"דבר ה"' המהוה ומחיה את הנוצרים של עולם ה"יצירה", ו"מלכות דעשיה", -

בחינת ה"מלכות" של עולם ה"עשיה", הוא "דבר ה'" המחיה ומהוה את עולם הזה בכללו, עד יסוד העפר, ו -

כן המים אשר מתחת לארץ -

בהתאם לאמור, שהתהוות כל הנבראים אשר על פני האדמה היא מבחינת "השכינה", מה התגלות של הקדוש ברוך הוא, דרושה הסברה נוספת, כיצד נבראים אותם ענינים בעולם שהם מ"קליפות" שכ"נגד" האור האלקי - ורבנו הזקן מסביר: