והנה, העליונים -

הנשמות והמלאכים הנמצאים בעולמות העליונים יותר, אין בהם כוח לברר ולהעלות -

הניצוצות מהשבירה שבקליפת נוגה, אלא התחתונים לבד, -

הנשמות הנמצאות למטה בעולם זה בגוף - יש בהם הכוח לברר הניצוצות, לפי שהם מלבשים בגוף חמרי -

הנקרא "משכא דחויא" -

עור של נחש, מקליפת נוגה, -

כמובא בפרק ל"א בחלק הראשון של ספר ה"תניא" (מהזוהר ), וכפי שביארנו שם, ש"חויא" (נחש) נקראים "שלש הקליפות הטמאות", והגוף שהוא קליפת נוגה נקרא "משכא דחויא", העור והלבוש של הנחש, וכפי שענין זה מוסבר בפרוטרוט במאמר דיבור המתחיל "ותפקחנה" מכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" ב"ספר החקירה" עמוד 136, והם -

הנשמות שבגופים כאן למטה, מתישים כוחה -

של הקליפה, בשבירת התאוות, ואתכפיא -

ונכנעת סטרא אחרא, ו"יתפרדו כל פועלי און". -

כלשון הפסוק בתהלים . ולכן, דוקא הן - הנשמות שלמטה בגוף - יש בכוחן לברר ולהעלות מהקליפות, יש בכוחן להעלות חכמת התורה שהקליפות מסתירות. ולכן באים העליונים -

הנשמות שבעולמות העליונים, לשמע חידושי תורה מהתחתונים , -

מה שהנשמות כאן למטה מחדשות, מה שמחדשים ומגלים תעלומות החכמה שהיו כבושים בגולה עד עתה. -

עד שהנשמה שבגוף חידשה וביררה את ההלכה או את טעמה וחידושה בתורה, וכל איש ישראל יוכל לגלות תעלומות חכמה (לגלות) ולחדש שכל חדש, הן בהלכות, הן באגדות, -

בחלק האגדה שבתורה, הן בנגלה, -

של תורה, הן בנסתר , -

של תורה; כפי בחינת שרש נשמתו, -

בכל אחד מחלקי התורה האמורים. ומחוייב בדבר, -

לחדש חידושי תורה ולגלות תעלומות חכמה, להשלים נשמתו בהעלאת כל הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה, -

שנשמה זו תעלה ניצוצות אלה, כנודע . (וכל דברי תורה, ובפרט דבר הלכה, היא ניצוץ מהשכינה, שהיא היא דבר ה', כדאיתא -

כמובא בגמרא : "דבר ה' - זו הלכה", סוד מלכות דאצילות המלבשת לחכמה דאצילות, ומלבשים במלכות דיצירה, וירדו בקליפת נוגה בשבירת הכלים). -

הרי שדברי תורה בכלל, ו"דבר ה"', הלכה, בפרט, הם בגלות בקליפה (המסתירה עליהם), והאדם המחדש חידוש בתורה או מתרץ קושיא ומברר את ההלכה לאשורה - מברר ומעלה ניצוץ השכינה מתוך הקליפה. וזהו שאמרו בגמרא : "כל העוסק בתורה, אמר הקדוש-ברוך-הוא: מעלה אני עליו כאלו פדאני ואת בני מבין האמות העולם". -

שכן, על ידי עסק התורה פודים ניצוצות השכינה (של "דבר ה"') מגלות הקליפות. וזהו המצב כעת, כשהשכינה היא בגלות בקליפת "נוגה" הרי עסק התורה הוא לברר בירורים ולהעלות ניצוצות השכינה מהקליפות, שלכן הרי כאמור, עיקר עסק התורה הוא בהלכות איסור והיתר, כשר ופסול וכו',