והמשכיל יבין ענין פלא גדול מזה מאד, מה נעשה בשמים ממעל על ידי עיון וברור הלכה פסוקה מן הגמרא ופוסקים

ראשונים ואחרונים, מה שהיה בהעלם דבר קודם העיון הלז, -

לפני שהתעמק בלימוד הגמרא, היתה ההלכה הפסוקה מוסתרת ולא ידועה, כי על ידי זה -

על ידי התעמקותו בזה ובירורו את ההלכה, מעלה הלכה זו מהקליפות שהיו מעלימים ומכסים אותה, -

את ההלכה, שלא היתה ידועה כלל, או שלא היתה מובנת היטב בטעמה , -

לא הבינו היטב טעם ההלכה - ועל ידי עיונו ובירורו מבינים כעת את הטעם, שהטעם

הוא סוד הספירה חכמה עלאה, -

חכמה עליונה, שנפלו ממנה ניצוצין בקליפות בשבירת הכלים, והם -

הניצוצות של חכמה - הטעם, שם בבחינת גלות, שהקליפות שולטים עליהם ומעלימים חכמת התורה מעליונים ותחתונים. -

מהנבראים שבעולמות העליונים כמו נשמות ומלאכים, ומבני האדם כאן למטה. וזהו שכתוב ברעיא מהימנא, -

מפרשת נשא, כנזכר לעיל בתחילת האגרת, שהקושיא -

המקשה להבנת ענין בתורה, היא מסטרא דרע. -

מצד הרע, מקליפות שהן רע והן מסתירות על החכמה של תורה.