אך, מהות ועצמות נפש האלקית, שהן עשר בחינותי' -

מה ששלשה כוחות השכל וטבע המדות נקראים ''עצם'' הנפש האלקית, זה רק בהשוואה ללבושי המחשבה, דיבור ומעשה, המשמשים כמשרתים וכלי-ביצוע של הנפש האלקית, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה, -

שכן, כפי שיסביר להלן, יש גם לכוחות הנפש הבהמית שליטה מסויימת על הגוף, בכך שהם מעוררים בלבו תאוה הגורמת להעלאת הרהורים במוחו, כי אם בעתים מזומנים, -

יש לכוחות הנפש האלקית השליטה המוחלטת על הגוף, ואין אז לכוחות הנפש הבהמית כל השפעה עליו, כמו בשעת קריאת שמע ותפלה שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה, -

בעולמות העליונים. כלומר: באותה שעה מאירה בעולמות הרוחניים העליונים, התגלות אלקית עליונה יותר, וגם למטה -

בעולם-הזה, היא שעת הכושר לכל אדם, -

להתעלות למדריגה נעלית יותר, שאז -

בשעת קריאת שמע ותפלה, מקשר -

ה''בינוני'' את כוחות חב"ד שלו להוי', להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא, -

הוא מתעמק במחשבתו בענין ממנו הוא מבין ומרגיש גדלותו של הקב''ה, ולעורר -

על-ידי התבוננות, את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבלבו, -

כפי שהוסבר בפרקים הקודמים, שעל-ידי התבוננות והתעמקות המחשבה בגדולת הקב''ה, מתעוררת בלבו אהבה אליו, לדבקה בו בקיום התורה ומצותי' מאהבה, -

אהבתו להקב''ה מעוררת אותו לקיים תורה ומצוות, שכן, על-ידי-כך הוא ממלא את שאיפתו ומתאחד עם הקב''ה, שזהו -

לעורר ולהניע את האהבה להקב''ה על-ידי התבוננות בגדולת השם, ובאהבה זו לקיים תורה ומצוות, הוא ענין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, -

שהיא מצוה מן התורה, וברכותי' שלפני' ולאחרי' שהן מדרבנן, הן הכנה לקיום הקריאת שמע, -

הן ברכות שתיקנו חכמינו ז''ל כהכנה לקיום תוכנה של קריאת שמע, כמו שמבואר במקום אחר ; ואז -

בשעת התפלה, כשה''בינוני'' נמצא באהבת להב-שלהבת לה', הרע שבחלל השמאלי -

שבלב, מיקומה הראשי של הנפש הבהמית, כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני -

שבלב, מיקומה הראשי של הנפש האלקית. ''טוב'' זה, אהבתו זו לה', נובעים מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא; -

מהתבוננותו בגדולת ה' בכל שלשת הכוחות, חכמה, בינה ודעת, מתעוררת ומתפשטת מה"חלל" הימני שבלב, אהבה להשי"ת, וזה משפיע שהרע של הנפש הבהמית יהיה בטל, בשעת מעשה, לטוב של הנפש האלקית, וממילא אין מקום שתהיה לו אז תאוה לעניני העולם וכדומה - כל האמור, מדובר בזמן של התעלות מיוחדת, בשעת התפלה, אבל, אחר התפלה, בהסתלקות המוחין דגדלות אין סוף ברוך הוא -

ההתגלות האלקית המיוחדת המאירה בשעת התפלה, אינה מאירה יותר, הרי, הרע חוזר וניעור בחלל השמאלי ומתאוה תאוה לתאות עולם הזה ותענוגיו. -

הסיבה לכך היא, שהרע ש בלב ה''בינוני'', הוא בעצם בכל תקפו גם אחרי התפלה, כפי שיסביר להלן, ולכן הוא יכול להתאוות תאוה,