ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar conteúdo em:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שלישי ז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. יט-כא.
תניא: הנה אתערותא ... 'קיח' המחייהו.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן הורה לכתוב פצוע דכא באלף לבסוף ולא בהא.

בפראג יש ס"ת [ספר תורה] שקבלה בידם שהגי-ה עזרא הסופר, אין קורין בו אלא בשמח"ת [בשמחת תורה] וגוללין אותו תמיד בפרשת שמע. כשהייתי בפראג בשנת תרס"ח ראיתיה וכתוב בו "דכא" באלף. כן כשהייתי בוארמס בשנת תרס"ז ראיתי שם ס"ת [ספר תורה] אשר מקובל בידם שכתבו מהר"ם [מורנו הרב ר' מאיר] מרוטנבורג וגם בו כתוב דכא באלף. ועיין בשארית יהודא [יו"ד [יורה דעה] סימן ט"ז] ודברי נחמיה [יו"ד [יורה דעה] סימן כ"ב]. ובספר משנת אברהם [סימן ל"ב] מציין כמה ספרים הדנים בזה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.