ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar conteúdo em:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

שבת יד כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י..
תהילים:עב-עו.
תניא: דוד ... '320' בעת צרתו.

מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת "רבותי מיר וועלען בענטשען" עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השלחן.

באחת משיחותיו ביאר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] ותוכן דבריו: יש צדיק ישר תמים חסיד. צדיק ע"ש [על שם] קיום מ"ע [מצות עשה] - ממשיך גילוים דסדר ההשתלשלות. ישר ע"ש [על שם] קיום ל"ת [לא תעשה] - גילוים למעלה מסדר ההשתלשלות. תמים - ערנסטקייט - גילויים דטעם עצו ופריו שוים, התחברות סוכ"ע [סובב כל עלמין] וממכ"ע [וממלא כל עלמין]. למעלה מכולם חסיד, ויש בזה ג' מדריגות: א) שעניני העולם אינם מטרידים ומבלבלים אותו. כאו"א [כל אחד ואחד] יכול להגיע לזה וכאו"א [וכל אחד ואחד] מחוייב להגיע לזה. ב) שכל עניניו הם אלקות. ואף שלא רחוקה היא ממך גו', מ"מ [מכל מקום] אין זה שייך לכאו"א [לכל אחד ואחד]. ג) מ"ש [מה שכתוב] בת"ז [בתקוני זהר]: איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה, ופירש בסש"ב [בספר של בינונים] שזהו ליחדא קובו"ש [קודשא בריך הוא ושכינתיה] בתחתונים ולא לרוות נפשו הצמאה בלבד.
 

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Sobre o Editor
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.