ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar conteúdo em:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

שבת יז שבט, שבת שירה (תש"ג)
עומדין בעת קריאת השירה
הפטורה: ודבורה אשה נביאה.
שיעורים: חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.
תהלים: פג-פז.
תניא: פרק כב. רק - תמיד.

עס איז א מנהג צו עסן שווארצע קאשע.

שבת בשלח שנת תרכ"א אמר הצ"צ [הצמח צדק] המאמר ראו כי ה' הנדפס בלקו"ת [בלקוטי תורה]. וסיפר אח"כ [אחר כך] לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: שבת בשלח שנת תקס"ה אמר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] זה המאמר. אח"כ [אחר כך] קרא אותי וסיפר לי, אשר בשנת תקכ"ט בהיותו במעזריטש, קרא אותו הה"מ [הרב המגיד] לחדרו וא"ל [ואמר לו]: שבת בשלח שנת תקט"ז אמר הבעש"ט [הבעל שם טוב] מאמר ע"פ [על פסוק] וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו כמארז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה]. בשנת תקכ"א (שנה אחרי הסתלקות הבעש"ט [הבעל שם טוב]) הי' אצלי - המשיך דבריו הה"מ [הרב המגיד] - רבי (הבעש"ט [הבעל שם טוב]) ואמר המאמר והוסיף ביאור בענין עושין רצונו - ולא דברו - של מקום. והיום הי' אצלי מורי לחזור המאמר. ואמר הה"מ [הרב המגיד] המאמר לפני אדמוה"ז [אדננו מורנו ורבנו הזקן], והוסיף ביאור בענין גנאי נהרא שזהו כענין קריעת ים סוף.

וסיים הצ"צ [הצמח צדק]: היום היו אצלי הבעש"ט [הבעל שם טוב] הה"מ [הרב המגיד] ואאזמו"ר [ואדוני אבי זקני מורי ורבי], וכל אחד אמר לי המאמר בסגנונו. - כעבור איזה שעות קרא הצ"צ [צמח צדק] את אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] עוד הפעם ואמר לפניו ביאור על המאמר.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Sobre o Editor
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.